ทัศนมาตร์ (O.D.)

    อธิบายอาการหรือความกังวลของท่าน

    วัน-เวลานัด

    ข้อมูลผู้รับบริการ